Školní poradní centrum
Zpět
Výchovný poradce - Mgr. Bohumila Havelková Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc. Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním žáků s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky. Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky. Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenskou činnost při volbě povolání. Eviduje nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce. Zajišťuje spolupráci s PPP(psychologem,speciálním pedagogem,logopedem), s K centrem Benešov Individuální a skupinové konzultace se žáky 8. a 9. tříd při volbě povolání.   Konzultační hodiny:  čtvrtek 7:10 - 7:40, 15:20 – 15:40 hod Dále po telefonické dohodě: 731612536 Metodik prevence – Mgr. Daria Heřmanová Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole,  podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů. Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení. Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Informuje žáky školy, jejich zákonné zástupce a pracovníky školy o činnosti těchto institucí a organizací. Konzultační  hodiny: čtvrtek 7:00 – 7:30 hod - mimo tuto dobu po domluvě.       Kontakty: - telefon:  603501572 - e-mail: hermanovad@zscercany.cz Speciální pedagog - Mgr. Renata Hůlová S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátitm, co Vám může poskytnout: * konzultace při studijním selhávání, při poruchách učení a chování * konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči * studijní a výchovné problémy dětí * doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření * podpora nadaného žáka * podpora  a pomoc při vytváření i hodnocení IVP * cílená forma podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga * metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga * metodická pomoc třídním učitelům * průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledání optimální       cesty * spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence * konzultace s odbornými pracovníky * individuální práce se žáky s osobními problémy (výukové, výchovné, sociální) * vytváření podmínek pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami * vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami * provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti * podílí se na příznivém klimatu školy * usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků * dodržuje etický kodex poradenského pracovníka Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí. e-mail: hulovar@zscercany.cz pracovna: budova 2. stupně, 1. patro, (učebna č. 53) konzultační hodiny: pondělí 7:15 - 7:45, mimo tuto dobu po domluvě
Přijímací řízení Minimální preventivní program